กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางจริญญา รัตนกันทา
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

นางสุจิตรา ทะวิชัย

นางกัลยากร ศิริวาท
 

นางสาวจีระพันธ์ อินทราวุธ

 
นางปิยนาถ สายยืด
 

 
 
 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์