วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ“Best Practice”

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เขียนคล่อง
“เด่นไชยวิทยาโมเดล: DW Model” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

กระบวนการ 4 ขั้นตอน ในแต่ละวัน คือ "เรียน ย้ำ ซ้ำ ทวน" มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

ขั้น "เรียน" หมายถึงเรียนคำศัพท์พื้นฐานใหม่ หรือคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ครูนำมาจากบทเรียนในวันนั้นๆ เอามาให้นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกเขียน และทำใบงาน โดยครูจะมอบหมายให้ไปทำเป็นการบ้าน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที จาก 15.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวัน

ขั้น "ย้ำ" เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองซึ่งได้ตกลงและทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้ว โดย การประสานของโรงเรียน ผู้ปกครองจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้นักเรียนเอาการบ้านมาทำให้ดู โดยให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยช่วยสอนจนทำเสร็จ เรียกได้ว่าเป็นการ "ย้ำ"ทำให้เด็กสามารถจำได้ดีขึ้น

ขั้น "ซ้ำ" กระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่เช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธงเด็กทุกคนต้องแสดงให้ดูทันทีว่าการ "เรียน" และ "ย้ำ" มาตั้งแต่บ้านและที่จากโรงเรียนเมื่อวานนี้ ถ้าเด็กอ่านยังไม่ได้ จะได้รับการสอนย้ำ ซ้ำ

ขั้น "ทวน" คือให้นักเรียนเอาสิ่งที่แก้ไข กลับมาให้ครูดูและอ่านให้ฟังอีกครั้งก่อนจะให้ แต่งประโยคหรือเขียนเรื่องจากประโยค เหล่านั้นเหมือนกับเพื่อนที่ทำได้ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ได้รับมอบหมายให้ทำไปก่อนแล้ว

สรุปแล้ว เมื่อรวม 4 ขั้นตอน นักเรียนจะได้ ย้ำ ซ้ำ ทวน เป็น 3 รอบการเรียนรู้ที่ครูและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอำนวยการเรียนรู้ของเด็กๆ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์