กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาว จินดารักษ์ จำรัส
หัวหน้ากลุ่มสาระนายนิพิฐพนธ์ สีนาคมนางภรณ์ชนัท ชำนาญ

 
 
 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์