กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางณัฐิรา พูนพิน.
หัวหน้ากลุ่มสาระนางวลัยนภขนิฐา กองเพ็ชรนางปริญญาภรณ์ ฝึกหัด


นางสาวณัฐชยา จันทิ


นางกรองแก้ว ออมสิน
นางสาวฐณพร สายอุต
 
 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์