กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายฉัตรดนัย เจริญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางดุษฎีษา นุชศรี


นางพรวิภา มณีวรรณ


นางอรุณี วงค์จันทร์แสง
 
 
 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์