ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน นี้แต่เดิมเป็นโรงเรียน จือ อิง เซี้ยะ เซี้ยว อาศัยโรงเลื่อยเก่า กวงซิฟเฮง เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมีที่ดิน 14 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา คณะกรรมการก่อตั้งประกอบด้วย คณะพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีน ได้แก่
1. นายเกียรติ ตันจันทร์พงษ์
2. นายสมพงษ์ หาญตระกูล
3. นายนรินทร์ โคว้ตระกูล
4. นายมังกร วัฒนา
5. นายสว่าง ไกรศักดิ์
6. นายเหรียญ หิรัญพฤกษ์
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้นายเกียรติ ตันจันทร์พงษ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้มีการสร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น เสร็จในปี 2489 การดำเนินการด้านการเงิน อาศัยเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียนและเงินบริจาคจาก
พ่อค้าประชาชนชาวเด่นชัย ในปี พ.ศ.2498 ขอเลิกล้มกิจการโรงเรียน จือ อิง เซี้ยะ เซี้ยว แจ้งขอแต่งตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนเด่นไชยวิทยาเมื่อ 1 พฤษภาคม 2498 เปิดทำการสอนวิชาสามัญศึกษา สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยม ศึกษาตอนต้น โดยขึ้นตรงต่อกองการศึกษาเอกชน แต่งตั้งให้ นายเทพ ยิ่งเจริญ เป็นผู้จัดการและเจ้าของได้แต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ สัญญา เป็นครูใหญ่สร้างอาคารหลังที่สองเป็นไม้ชนั้ เดียว เสร็จเมื่อ 29 พฤษภาคม 2498และมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในปีการศึกษา 2550ทางคณะกรรมการเห็นว่าโรงเรียนเด่นไชยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งโดยมูลนิธิ งบประมาณด้านต่างๆมีไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา เพราะตาม พ.ร.บ.การศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กนักเรียน
จะต้องเรียนฟรีทุกคน ทางคณะกรรมการ จึงมีการประชุมลงมติยกโรงเรียนเด่น
ไชยวิทยา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งมีนายแพทย์ชาญชัย ศิลปะอวยชัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และได้ทำการมอบที่ดิน ทรัพย์สินต่างๆ บุคลากร และการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย ได้ทำการยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน
ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้ทำการเปิดสอนเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์