ผลงานด้านวิชาการ

ผลงาน นางพึงฤทัย กาศทิพย์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รายวิชาเมืองแพร่ น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

**หน้าปก

**บทคัดย่อการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

**แผนที่1 การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา

**แผนที่2 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดแพร่

_____________________________________

ผลงาน นางพึงฤทัย กาศทิพย์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

**บทคัดย่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

_____________________________________

ผลงาน นางสาวพนิตอนงค์ วงค์จันทร์แสง

ชื่อเรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

**บทคัดย่ออัตราส่วนและร้อยละ

**เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน

**เล่มที่ 2 เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน

_______________________________________

ผลงาน นายนิพิฐพนธ์ สีนาคม

ชื่อเรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัยใสเข้าใจเพศ ประพฤติตนดี ชีวีปลอดภัย (พ15101) สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

**ชุดนวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

**แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

_______________________________________


 

ผลงาน นายฉัตรดนัย เจริญยิ่ง

ชื่อเรื่อง : ระบบจำนวนเต็ม

_______________________________________

ผลงาน นางปริญญาภรณ์ ฝึกหัด

ชื่อเรื่อง : พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ

________________________________________

ผลงาน นางสุจิตรา ธะวิชัย

ชื่อเรื่อง : ชวนฝึกบวกเลข

_______________________________________

ผลงาน นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น

บทคัดย่อ
ตัวอย่างที่ 1 อบอุ่นร่างกาย

_______________________________________


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์